Girice- fish without bones

Frozen fish witout bones-Girice  IQF 
Net mass: (#10x1kg)